top of page

Splošna pravila in pogoji nagradne igre
“ Miklavž obdaruje v Gmajni ”

_MG_9883-Edit brez logota.jpg

1. Splošno

 

Ta splošna pravila in pogoji urejajo sodelovanje ter izvedbo nagradne igre »Miklavž obdaruje v Gmajni« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira podjetje Penzion Jagodic, d.o.o., Vopovlje 10, 4207 Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju organizator nagradne igre ali Gmajna).

 

Nagradna igra poteka v času od 27.11.2021 do dne 4.12.2021 (24.00 ure) (v nadaljevanju:

trajanje nagradne igre) na Facebook profilu Gmajna (https://www.facebook.com/gmajnaburger).

 

 

2. Sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki

Sloveniji, ki so starejše od 16 let in se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre, ki so podrobno opisana v nadaljevanju.

 

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat.

 

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam ali osebam, zaposlenim pri organizatorju nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

 

 

3. Način sodelovanja

 

V nagradni igri se sodeluje tako, da se na Facebook profilu Gmajna, pod objavo z nagradno igro, odgovori na vprašanje »Kaj je Miklavževa najljubša sladica v Gmajni?«.

 

Z oddajo komentarja pod objavo se šteje, da sodelujoči v celoti soglaša in sprejema pravila nagradne igre in se strinja z obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja te nagradne igre.

 

Posamezna oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo 1-krat. Če sodelujoči v nagradni

igri sodeluje večkrat, se upošteva le en, prvi odgovor (prva oddana opcija).

 

 

4. Izbor oz. žrebanje nagrajenca

 

Izbor nagrajenca bo izveden v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre.  Izmed baze sodelujočih se z naključnim žrebom izžreba tri nagrajence, ki prejmejo vsak po eno izmed nagrad iz nagradnega sklada. Žrebanje ni javno.

 

 

5. Komisija nagradne igre

 

Izbor oz. žreb nagrajenca bo izvedla tričlanska komisija. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki pripravi zapisnik o poteku žrebanja. Žreb se bo izvedel s pomočjo računalniške aplikacije, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti izžrebanja. Komisija nadzira izvedbo izbora oz. žreba nagrajenca v skladu s temi pravili nagradne igre. Zapisnik o nagradnem žrebanju vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik se hrani pri organizatorju eno leto.

 

V primeru suma nespoštovanja pravil sodelovanja se lahko komisija odloči, da takšnega sodelujočega izloči. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne, pritožba ni mogoča.

 

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na družbenih omrežjih Gmajna (Facebook zid). Nagrajenci bodo obveščeni tudi v zasebnem sporočilu na Facebook-u. V njem bodo prejeli tudi podrobna navodila glede prevzema nagrade.

 

Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

 

 

6. Nagrada

 

Izžrebani bodo trije nagrajenci, ki bodo prejeli (vsak):

 

1 x darilni bon v vrednosti 10 evrov, vnovčljiv v lokalu Gmajna

 

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, je ni mogoče zamenjati ali izplačati njene denarne protivrednosti.

 

 

7. Prevzem nagrade

 

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je izbran oz. izžreban v skladu s temi pravili nagradne igre in organizatorjema nagradne igre sporoči podatke, ki so potrebni za izročitev nagrade (ime, priimek, naslov prebivališča, e-poštni naslov) v roku 7 (sedmih) koledarskih dni od prejema zasebnega Facebook Messenger sporočila – obvestila, da je izbran oz. izžreban kot nagrajenec.

 

V kolikor nagrajenec ne posreduje pravilnih podatkov za obvestilo; ne posreduje pravočasno zaprošenih podatkov, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, kar pomeni, da mu organizator nagradne igre ni dolžan izročiti nagrade ter je prost vseh obveznosti do nagrajenca.  

 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov zavrne podelitev nagrade nagrajencu.

 

Če nagrada iz kateregakoli razloga ne bo podeljena nagrajencu, se ne izvede ponovni izbor (se nagrada ne podeli).

Organizator nagradne igre s posebnim obvestilom posreduje tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzame njen zakoniti zastopnik.

 

Nagrajenec se lahko odpove nagradi tako, da organizatorju nagradne igre pošlje podpisano izjavo, da se odpove nagradi, s čimer izgubi pravico do nagrade.

 

Vrednost nagrade ne presega 42,00 eur, zato ta nagrada ni obdavčena.   

 

 

8. Izjava o omejitvi odgovornosti organizatorja

 

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za:

  1. nedelovanje spletne strani ne glede na razloge za nedelovanja (npr. nedelovanje spletne strani Facebook, nedelovanje elektronske pošte, nedelovanje internetne povezave…),

  2. za zapoznele, nepravilne ali neustrezne odgovore na nagradno vprašanje ali posredovane podatke (npr. neobstoječi/ukinjeni/zaprti elektronski naslovi sodelujočih) in/ali

  3. načine sodelovanja v nagradni igri,

  4. za kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

  5. za morebitne škodo pri oz. v zvezi z uporabo nagrade kot tudi ne

  6. za kakršnekoli drugo škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko nove objave na Facebook zidu profila Gmajna obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrade, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti izžrebani osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

 

 

9. Varstvo osebnih podatkov

 

S sodelovanjem v nagradni igri posameznik posreduje organizatorju nagradne igre naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov bivališča, e-poštni naslov (v nadaljevanju osebni podatki). Osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da lahko organizator nagradne igre obdeluje posredovane osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre (t.j. izbora, obveščanja ter podelitev nagrade).

 

Pridobljene podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe, oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Po preteku teh rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

Izbrani oz. izžrebani nagrajenec s sodelovanjem v tej nagradni igri obenem izrecno soglaša in dovoljuje javno objavo imena in priimka na vseh družbenih omrežij in spletnih straneh organizatorja nagradne  igre, za kar od organizatorja nagradne igre in/ali so-izvajalca ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

 

Privolitev za obdelavo pridobljenih osebnih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo po e-pošti na info@gmajnaburger.si  ali pisno na naslov organizatorja: Penzion Jagodic, Vopovlje 10, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do preklica

 

11. Ostale določbe

 

Splošna pravila in pogoji nagradne igre pričnejo veljati z dnem 27.11.2021. Organizator nagradne igre  si pridržuje pravico do dopolnitev oz. spremembe teh pravil nagradne igre.  V času trajanja nagradne igre so splošna pravila in pogoji nagradne igre in morebitne spremembe le-teh na vpogled na spletni strani Gmajna burgerji (povezava je podana v objavi nagradne igre).

 

Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo na Facebook strani Gmajna. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča.

 

Organizator nagradne igre je Penzion Jagodic, d.o.o., Vopovlje 10, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z nagradno igro in zanj ni odgovoren, temveč predstavlja le gostujočo stran za izvedbo nagradne igre. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja.

 

Vopovlje, 26.11.2021

 

Penzion Jagodic, d.o.o.

bottom of page